Promocja Panele Podłogowe -10%

Regulamin akcji otrzymywania i realizacji kuponu rabatowego Panele podłogowe -10%

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Akcji kupon rabatowy Panele Podłogowe -10% Nethurt.pl Jacek Dziedzic. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Legionów Polskich 89.
  2. Akcja przeprowadzona jest w ramach serwisu internetowego Swiatpaneli.com www.swiatpaneli.com.

   

 2. Warunki i zasady otrzymywania i realizacji kuponu rabatowego Panele Podłogowe -10%
  1. W dniach od 01.12 do 31.12.2016 r. na serwisie www.swiatpaneli.com możliwe będzie pobieranie kuponu rabatowego.
  2. W dniach od 01.12 do 31.12.2016 r. możliwe będzie realizacja kuponu rabatowego w salonach stacjonarnych firmy Nethurt.pl
  3. Realizacja kuponu możliwa będzie wyłącznie w salonach stacjonarnych.
  4. Rabatem w wysokości 10% objęty jest zakup paneli podłogowych marki:

  - Balterio,

  - Meister,

  - Kaindl

  - oraz marki określone w poszczególnych punktach handlowych sieci


  5. Z akcji wyłączony jest zakup towaru przecenionego oraz towaru innych niż ww. producentów i kolekcji.
  6. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach Promocji, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego1.
  7. Osoba biorąca udział w Akcji musi wypełnić następujące czynności:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem
  8. Liczba kuponów rabatowych jest nieograniczona.
  9. Kupon pobierany jest do pliku PDF (poprzez przycisk „Pobierz”) z możliwością wydrukowania lub drukowany z przeglądarki internetowej (poprzez przycisk „Drukuj”) .
  10. Udzielony rabat nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami, jakie mogą być udzielane w tym samym czasie w salonach i obowiązuje od cen prezentowanych w serwisie internetowym www.swiatpaneli.com
  11. Zwielokrotnienie ilości Kuponów Rabatowych nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu wyższego niż 10%.
  12. Dokonując zakupów w salonach stacjonarnych wydrukowany kupon należy okazać sprzedawcy przed dokonaniem transakcji lub okazać pobrany kupon na urządzeniu mobilnym. Po wystawieniu dokumentu fiskalnego nie ma możliwości skorzystania z 10% rabatu.

 3. Prawa i obowiązki Organizatora
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Użytkowników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu oraz:
  a) prowadzą działania godzące w wizerunek Organizatora
  b) prowadzą działania naruszające prawo, dobre obyczaje i interes osób trzecich.
  2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, na którą Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, zawieszenia lub przerwania Akcji.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, połączenia internetowe mogące powodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu www.swiatpaneli.com.
  4. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji uczestnicy mogą zgłaszać na adres bok@swiatpaneli.com
  5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz powód reklamacji.
  6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
  7. Reklamacje należy składać do dnia 18.01.2017 r.

  4. Postanowienia końcowe
  1. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
  3. Regulamin akcji dostępny jest w salonach firmy Nethurt.pl oraz na stronie www.swiatpaneli.com
  4. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter pomocniczy. Informacje wiążącymi są postanowienia regulaminu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów.
  6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu publikacji na stronie www.swiatpaneli.com

 

Lista salonów biorących udział w promocji Kupon rabatowy Panele podłogowe -10%

Warszawa 1:

Al. Jerozolimskie 185
Warszawa, TTW HOME
tel. 22 867 68 22

Warszawa 2:

ul. Plac Szwedzki 3
Warszawa - Janki, PH IKEA
tel. 22 881 67 19

Warszawa 3:

Al. Krakowska 81
Warszawa - Raszyn 
tel. 22 290 56 30

 

Warszawa 4:  

ul. Trakt Brzeski 69 
Warszawa - Zakręt 
tel. 22 423 97 64

 

Dąbrowa Górnicza:

ul. Legionów Polskich 89 
Dąbrowa Górnicza 
tel. 32 261 41 70


Katowice:

Al. Roździeńskiego 201
Katowice (Roździeń)
tel. 32 228 10 62

 

Katowice 2:

Al. Roździeńskiego 97
Katowice, PH RAWA
tel. 32 781 00 71


Żywiec:

ul. Dworcowa
Żywiec
tel. 33 488 04 01

Wałbrzych:

ul. Długa 5 
Wałbrzych 
tel. 74 841 02 58

Wrocław:  

ul. Braterska 6 
Wrocław 
tel. 71 790 11 95

 
Skawina:

ul. 29 Listopada 21
Skawina
tel. 12 291 02 01


Kraków:

ul. J. Conrada 65
Kraków
tel. 12 626 10 91


Kraków 2:

ul. Al. 29 Listopada 152
Kraków
tel. 12 416 13 59