Montaż

Regulamin promocji bezpłatnego montażu paneli podłogowych

 

. Promocją objęte są wszystkie rodzaje paneli podłogowych zakupione w naszym sklepie ( niezależnie od ceny ).

. Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zakup w naszej firmie paneli podłogowych wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do montażu. Koszt montażu listew wynosi 125 zł od pomieszczenia dla listew PCV lub 15,- zł/mb dla listew MDF.

. Promocja nie obejmuje przycięcia drzwi.

. Pomieszczenie, w którym będą montowane panele podłogowe powinno być przygotowane do montażu.

. Podłoże, na którym będą montowane panele powinno być równe ( zagłębienia w powierzchni nie mogą przekraczać 3mm na 1m bieżącym podłogi).

. Zapłata za zakupiony towar następuje bezpośrednio po jego dostarczeniu do klienta.

Należność po odliczeniu zaliczki należy wypłacić pracownikowi za potwierdzeniem odbioru.

. Montaż podłogi odbywa się w ustalonym przez obie strony terminie.

. Klient ma prawo do zmiany terminu montażu po uprzednim powiadomieniu firmy oraz ustaleniu nowego terminu realizacji. Rezerwacja terminu polega na zamówieniu wybranego towaru i wpłaceniu zaliczki.

. Po wykonaniu usługi montażu klient powinien podpisać kartę odbioru wykonania usługi, którą posiada montażysta

. Reklamacji nie podlega podniesienie podłogi panelowej będącej podłogą pływającą.

. Roszczenia gwarancyjne w stosunku do montażu paneli podłogowych należy składać po ujawnieniu niezgodności w siedzibie firmy (Świat Paneli Perfect, Legionów Polskich 89, 41-300 Dąbrowa Górnicza) załączając oryginał faktury.

. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.